Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 23/09/2022

 1. Γενικά

Η εταιρία «Reset Platform», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κανάρη αρ. 20, Τ.Κ. 10673 (εφεξής η «Εταιρία») σέβεται και προστατεύει το απόρρητό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») εφαρμόζεται κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας «www.resetplatform.com» (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), και τη χρήση της ομώνυμης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (“mobile app”), η οποία ανήκει στην Εταιρία (εφεξής η «Εφαρμογή») – όπου εν συνεχεία αναφέρεται ο όρος Ιστοσελίδα, περιλαμβάνει και την Εφαρμογή, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά. Η Ιστοσελίδα αποτελεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα/ πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενους εταιριών με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη και την εν γένει ευεξία και αυτοβελτίωσή τους. Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο εκάστοτε εργαζόμενος διενεργεί μια «Αξιολόγηση Προσωπικής Ικανοποίησης», την οποία επαναλαμβάνει και κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, για να διαπιστωθεί η εξέλιξή του.

Για τους λόγους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η εταιρία μας λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρ. 4 περ. 7 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Νομικό πλαίσιο

2.1 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του νόμου 4624/2019, ο οποίος ενσωματώνει τον ΓΚΠΔ στην ελληνική έννομη τάξη με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

2.2 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με εσάς, σας επιτρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με την προέλευση και τη χρήση των πληροφοριών περιήγησης που συλλέγονται από τα Cookies, καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία. H παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρία και προστίθεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα.

2.3 Επομένως, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σημαντική για εσάς, που ευλόγως αναμένετε να έχετε μια θετική εμπειρία και εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μας, και για την Εταιρία μας, η οποία θέλει να απαντήσει με ακρίβεια και πληρότητα στις ερωτήσεις σας και να λάβει υπόψη της τις επιθυμίες σας.

 

 1. Τι είναι οι προσωπικές πληροφορίες, ποιες από αυτές επεξεργαζόμαστε, και πως τις συλλέγουμε

3.1 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο χρήστης της Ιστοσελίδας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»). Στην πρώτη στήλη αναγράφεται το είδος των Προσωπικών Σεδομένων που συλλέγονται και στη δεύτερη ο τρόπος συλλογής τους:

Προσωπικά Δεδομένα Τρόπος Συλλογής
·      Όνομα

·      Επίθετο

·      Ηλικία

·      Επάγγελμα/ θέση εργασίας

·      Χρόνος άσκησης του επαγγέλματος

·      Διεύθυνση κατοικίας/ διαμονής

·      Ταχυδρομικός κώδικας

·      E-mail

Στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας μας και της εκάστοτε εταιρίας στην οποία εργάζονται τα φυσικά πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι υπηρεσίες μας, με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση σε ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης, ευεξίας και αυτοβελτίωσης, μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της Αξιολόγησης Προσωπικής Ικανοποίησης.
·      Username

·      Password

Παροχή υπηρεσιών και δημιουργία λογαριασμού χρήστη.
·      E-mail

 

 

Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρίας (“newsletter”).

Ενημερωτικά δελτία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να σας αποσταλούν, εφόσον έχετε δώσει συγκατάθεση προς τούτο. Και σε αυτή, ωστόσο, την περίπτωση θα παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην αποστολή τέτοιων μηνυμάτων μέσω της διαδικασίας απεγγραφής (“unsubscribe”).

 

3.2 Επιπροσθέτως, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συλλέγουμε δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα. Για αυτά, παραπέμπουμε στην Πολιτική Cookies.

3.3 Σημειώνουμε ότι η Εταιρία μας δεν συλλέγει με κανέναν τρόπο ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα που αφορούν στη φυλετική και εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν στην υγεία, δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή ή στον σεξουαλικό προσανατολισμό.

3.4 Η Εταιρία μας δεν τηρεί και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

3.5 Η κοινοποίηση προς την Εταιρία μας των Προσωπικών Δεδομένων σας δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, εάν δεν μας παρέχετε όλες ή ορισμένες από τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε ορισμένες υπηρεσίες ή πληροφορίες.

 

 1. Ποια είναι η νομική βάση και η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε;

4.1 Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για να το πράξουμε, σύμφωνα με το άρ. 6 ΓΚΠΔ.

4.2 H συλλογή Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται μόνον όταν είναι (α) αναγκαία για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (6§1β ΓΚΠΔ), (β) απαραίτητη για το νόμιμο συμφέρον μας (6§1ε ΓΚΠΔ), και/ή (γ) αναγκαία για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (6§1γ ΓΚΠΔ). Επίσης, νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία μας είναι, κατά περίπτωση, και η ρητή, σαφής και ελεύθερη συγκατάθεσή του χρήστη (άρ. 6§1α ΓΚΠΔ).

4.3 Θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, εκτός αν κρίνουμε ευλόγως ότι θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλον λόγο και αυτός ο λόγος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με το κατά πόσο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για διαφορετικό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε, με σκοπό να μας παράσχετε την έγγραφη συγκατάθεσή σας προς τούτο ή για να εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια.

4.4 Δεν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την κατάρτιση προφίλ. Κατάρτιση προφίλ είναι οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω της οποίας χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριμένων προσωπικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με ένα πρόσωπο, ενδεικτικά, για την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

4.5 Η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει σε εύλογη κλίμακα Προσωπικά Δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργάζεται νομίμως, σε περίπτωση που λάβει χώρα μελλοντικά κάποιος εταιρικός μετασχηματισμός της, με αποτέλεσμα την αλλαγή του ελέγχου της, όπως λ.χ. εξαγορά, συγχώνευση, αναδιάρθρωση της ή κάποια μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων ή επιχείρησης. Η Εταιρία θα ενημερώσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζεται, σε σχέση με την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων με κάθε πρόσφορο μέσο. Στις περιπτώσεις όπου η Εταιρία έχει συλλέξει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα με νομική βάση την παροχή συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου (άρ. 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ), τότε, προκειμένου να τα μεταβιβάσει, θα ζητήσει εκ νέου τη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

 1. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

5.1 Ως γενικός κανόνας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός και αν υποχρεωνόμαστε να τα διατηρούμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νόμιμες υποχρεώσεις μας, όπως φορολογικές μας υποχρεώσεις ή για λόγους ασφάλειας της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

 

 1. Με ποιον/ποιους τα μοιραζόμαστε; 

6.1 Η Εταιρία μας συνεργάζεται με άλλες εταιρίες, για την ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, συνεργάζεται:

6.1.1 με εταιρίες email marketing, οι οποίες έχουν αναλάβει για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, την προώθηση σε εσάς των newsletters και ενημερωτικών e-mail. Οι εταιρίες αυτές διατηρούν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και e-mail για την προώθηση. Σημειώνεται, πως η Εταιρία μας δεν διαθέτει αυτοματοποιημένα μέσα διαφήμισης, εκτός από την υπηρεσία newsletter.

6.1.2 με παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε όσα Προσωπικά Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την δραστηριότητά τους, η οποία μεταξύ άλλων περιέχει: την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της Ιστοσελίδας, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας κ.τ.λ.

6.2 Η Εταιρία μας, καθώς και όλες οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε διασφαλίζουν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τον GDPR, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

6.3 Tα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

7.1 Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

7.2 Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια [πρωτόκολλο SSL: Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA, sha256, RSA (4096 Bits)].Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο.

 

 1. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων 

8.1 Σε περίπτωση που λάβει χώρα περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων που έχουν συλλεγεί, η Εταιρία μας γνωστοποιεί αμελλητί, ει δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση της παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν η παραβίαση αυτή δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο στα δικαιώματα και τις ελευθερίας των χρηστών. Όταν η γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ δεν πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που αναφέρεται πιο πάνω, συνοδεύεται από αιτιολογία για την καθυστέρηση.

8.2 Όταν η παραβίαση των Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών, η Εταιρία μας θα ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση αυτή στον χρήστη.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

9.1 Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να μοιράζεστε τα Προσωπικά Δεδομένα. Προτού απαντήσουμε στο αίτημά σας, υποχρεούμαστε από το νόμο να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

9.2 Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να είναι εσφαλμένα και να περιορίσετε τον τρόπο επεξεργασίας αυτών. Ανάλογα με τον τύπο επεξεργασίας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρωθούν τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται στην Ενότητα 10 «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».

9.3 Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών σε Ιστοσελίδα), έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, αλλάζοντας τις επιλογές εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο και τις επιλογές αναφορικά με το άμεσο μάρκετινγκ, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένα Cookies.

9.4 Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις, όταν:

 • Θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη, δεδομένης της παύσης χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρίας μας ή/ και ότι οι σκοποί που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή ότι η διατήρησή τους από την Εταιρία μας αντίκεινται στο νόμο.
 • Έχετε αποσύρει την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (βλ. παραπάνω).
 • Διαφωνείτε με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για λόγους που αφορούν στην προσωπική σας κατάσταση.

 

9.5 Δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να αιτηθείτε τη φορητότητα των Προσωπικών Δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, θα παρέχουμε σε εσάς, ή στον υποδεικνυόμενο από εσάς τρίτο, τα Προσωπικά Δεδομένα σε δομημένη, κοινώς αναγνώσιμη μηχανική μορφή.

9.6 Εναλλακτικά, εντός των ορίων του νόμου, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Λάβετε υπόψη ότι, παρά το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν έχουμε νόμιμο λόγο για να το πράξουμε (για παράδειγμα, για να αποδείξουμε την εκτέλεση μιας σύμβασης) ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στο δικαστήριο ή όταν η άσκηση του δικαιώματος αυτού παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει εάν παραβιάσετε τους Γενικούς Όρους Χρήσης.

9.7 Δικαίωμα επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική ΑΠΔΠΧ (εάν διαμένετε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάλογη Αρχή του τόπου διαμονής σας) χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr/ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα/ Τηλέφωνο: 210 6475600/ Φαξ: 210 6475628/ Email: complaints@dpa.gr

 

 1. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

α) γραπτώς: στη διεύθυνση της Εταιρίας μας [Κανάρη 20, Αθήνα, Τ.Κ. 10673.],

β) τηλεφωνικώς: 6937 130 400 Για σκοπούς ελέγχου ποιότητας, η κλήση σας δύναται να καταγράφεται και

γ) μέσω email: [info@resetplatform.com]

 

 1. Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Μπορούμε περιστασιακά να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αλλάζοντας την ημερομηνία στο επάνω μέρος της παρούσας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα εκδώσουμε επιπλέον ειδοποιήσεις (ενδεικτικά, προσθέτοντας μια δήλωση στις αρχικές σελίδες της Ιστοσελίδας ή/ και αποστέλλοντας email). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και των Cookies όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας, για να ενημερώνεστε για τις πρακτικές προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας και τα σχετικά δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα και την εν γένει προστασία του απορρήτου σας.