Οροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα «www.resetplatform.com» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρία «Reset Platform», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κανάρη αρ. 20, Τ.Κ. 10673 (εφεξής η «Εταιρία»).

Οι παρόντες όροι ισχύουν και διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας, και τη χρήση της ομώνυμης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (“mobile app”), η οποία ανήκει στην Εταιρία, (εφεξής η «Εφαρμογή») –όπου εν συνεχεία αναφέρεται ο όρος Ιστοσελίδα, περιλαμβάνει και την Εφαρμογή, εκτός αν μνημονεύεται ρητώς διαφορετικά-  και αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη/ χρήστη αυτής και δεσμεύει μόνο αυτούς. Η επίσκεψη, χρήση, πλοήγηση, παραμονή και η δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει ότι ο χρήστης έλαβε γνώση και αποδέχτηκε έμπρακτα και ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, καθώς και τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ο επισκέπτης/ χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που περιλαμβάνονται / παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής (ενδεικτικά πρόγραμμα ενδυνάμωσης και αυτοβελτίωσης εργαζομένων) έχουν ως σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση σε ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης, ευεξίας και αυτοβελτίωσης των εργαζομένων των εταιριών, με τις οποίες η Εταιρία έχει συμβληθεί.

Καμία από τις πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που περιλαμβάνονται/ παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας, καθώς και καμία από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική συμβουλή/ γνωμάτευση ή συμβουλή ψυχοθεραπευτή. Η παρουσίαση/προβολή και λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου ή επικοινωνία μέσω e-mail ή άλλων μέσων με την Εταιρία δεν αποτελεί, ούτε δημιουργεί σχέση γιατρού/ ψυχολόγου – ασθενή, και σε περίπτωση αντιμετώπισης προβλήματος σωματικής ή ψυχικής υγείας, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με το γιατρό/ θεραπευτή του.

Αναφορικά με πληροφορίες/ υπηρεσίες που τυχόν παρασχεθούν σχετικά με άθληση και γυμναστική, ο επισκέπτης/ χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι τέτοιες δραστηριότητες είναι εκ της φύσης τους πιθανό να προκαλέσουν οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή θάνατο και συνεπώς, οφείλει να ενημερωθεί από τον ιατρό/ θεραπευτή του για την κατάσταση της υγείας του και αναλαμβάνει όλους τους πιθανούς κινδύνους. Η Εταιρία προτρέπει και συστήνει ανεπιφύλακτα την επίσκεψη/ συμβουλή ενός ιατρού/ φυσιοθεραπευτή/ γυμναστή πριν την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων.

Αναφορικά με πληροφορίες/ υπηρεσίες που τυχόν παρασχεθούν σχετικά με τη διατροφή και συμπληρώματα διατροφής, ο επισκέπτης/ χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι προσφέρονται αποκλειστικά με σκοπούς ενημέρωσης και οφείλει να ενημερωθεί από τον ιατρό/ διατροφολόγο για την κατάσταση της υγείας του και τυχόν αλλεργίες. Η Εταιρία προτρέπει και συστήνει ανεπιφύλακτα την επίσκεψη/ συμβουλή ενός ιατρού/ διατροφολόγου.

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων από την Εταιρία υπηρεσιών παρέχονται «ως έχουν».

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία, σε περίπτωση πρόβλεψης νέων νομοθετικών διατάξεων ή τροποποιήσεων στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, θα ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης με στόχο τη συμμόρφωσή της και την αντίστοιχη ορθή ενημέρωση του επισκέπτη/ χρήστη.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία των δικτύων που χρησιμοποιεί για την παρουσίαση/προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων διατίθενται στο επισκέπτη/ χρήστη οι πληροφορίες και το περιεχόμενο, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί περαιτέρω ότι δεν θα υπάρξουν κατά τη λειτουργία του δικτύου διακοπές ή λάθη και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι επισκέπτες/ χρήστες δεν μπορούν να μεταφορτώσουν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοσελίδων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους επισκέπτες/ χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.τ.λ.) υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και από τυχόν παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως, ήτοι σε περιπτώσεις που απαγορεύεται ο περιορισμός της οικείας ευθύνης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας στο σύνολό του περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, όνομα χώρου (“domain name”) και άλλα διακριτικά γνωρίσματα/ τίτλους, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, ήχο, προγράμματα, γραφικά, κείμενα και γενικά κάθε είδους αρχεία, τα οποία προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας (ή και τρίτων από τους οποίους η Εταιρία έχει λάβει νόμιμη άδεια χρήσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας, για κάθε νόμιμη χρήση). Η εμφάνιση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων και του εν γένει περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας χρήσης οποιουδήποτε εξ αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο.

 

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάδοση, διανομή, μεταφόρτωση (“download”), αναπαραγωγή, αποθήκευση, μεταπώληση, μεταποίηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχειών καθώς και η δημιουργία οποιουδήποτε παράγωγου έργου εξ αυτών, τα οποία προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες, στο βαθμό που λαμβάνει χώρα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας, είναι παράνομη και επισύρει κυρώσεις του νόμου, τόσο αστικές όσο και ποινικές.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, η Εταιρία, εφόσον της παρασχεθούν τα απαραίτητα στοιχεία, δημιουργεί λογαριασμό για τον εκάστοτε χρήστη (εργαζόμενο στη συμβαλλόμενη εταιρία) με αντίστοιχη δημιουργία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, κατά τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Απορρήτου. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει  το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και να φροντίζει να αποσυνδέεται στο τέλος κάθε συνεδρίας. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του λογαριασμού καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος και υποχρεούται να μην επιτρέπει την πρόσβαση/να μην εξουσιοδοτήσει τρίτα άτομα. Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε παραβίαση, ο χρήστης οφείλει αμέσως να ενημερώσει την Εταιρία, στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@resetplatform. Η Εταιρία δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού που δημιουργήθηκε από την ίδια.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από παράνομη ή μη σύμφωνη με τους Όρους Χρήσης χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Επίσης, οφείλει να συμπληρώνει τα αληθή του στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας (Θέλεις να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας; Κάνε κλικ εδώ!/ Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα εδώ…/ BOOK A DISCOVERY CALL), των οποίων η προστασία επιτυγχάνεται ως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη εδώ, σε περίπτωση που επιθυμεί να κάνει χρήση αυτής.

Ο επισκέπτης/ χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα:

α) για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσίευση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, δυσφημιστικό, απειλητικό ή ψευδές και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλοντας ενδεικτικά την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή προσωπικότητας, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

β) για συλλογή ή χρήση ή δημοσίευση οποιωνδήποτε στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης (ονόματα λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, διευθύνσεις e-mail) του χρήστη ή τρίτων προσώπων,

γ) για αποστολή ή μετάδοση υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή που αποσκοπεί στη διακοπή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας,

δ) για παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,

ε) για παράνομους σκοπούς ή για προώθηση οποιωνδήποτε παράνομων δραστηριοτήτων και

στ) με σκοπό την αλλοίωση ή παραπλάνηση σε σχέση με το δημιουργό του περιεχομένου, την αναγραφή του ονόματός του ή τη γνησιότητα του έργου, η οποία παραβιάζει το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού ή παραβίαση άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά σημάτων/ διακριτικών τίτλων).

Ειδικότερα αναφέρεται και ότι είναι πιθανό να δοθεί η δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη, ενδεικτικά όταν βρίσκεται σε περιβάλλον συνομιλίας (“chat”), να δημιουργεί, αναρτά και δημοσιεύει ή να υποβάλει με άλλο τρόπο υλικό, ήτοι κριτικές, αξιολογήσεις, σχόλια, ή άλλο υλικό, στο οποίο ενδέχεται να έχουν πρόσβαση και άλλοι χρήστες. Για κάθε τέτοιο υλικό και για τις αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες, ο χρήστης συμφωνεί και δηλώνει υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών και αναγνωρίζει ότι καθίσταται, από την ανάρτησή του, μη εμπιστευτικό. Η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με διαφορές/ αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν λόγω υλικό και για οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια του χρήστη.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια από τις προαναφερθείσες ενέργειες, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διαγράψει οποιοδήποτε δημοσιευμένο/ αναρτημένο υλικό και να διακόψει επ’ αόριστον ή προσωρινώς, ή να αναστείλει την πρόσβαση και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της στο συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη ή/και συνολικά, καθώς θα έχουν παραβιαστεί οι Όροι Χρήσης και η ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, για την προπεριγραφόμενη ενέργεια.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά κατά της Εταιρίας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει στα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη), η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαιτήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη/χρήστη για παραβίαση των Όρων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από την παραβίαση αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, γίνεται δεκτό από τον τελευταίο ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης της Εταιρίας που περιγράφονται στους Όρους Χρήσης είναι ορθοί και αναλογικοί.

 

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η χρήση της Εφαρμογής απαιτεί χρήση κινητής συσκευής/ ταμπλέτας και διαδικτύου είτε μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, είτε με πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου, εάν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας δεν επαρκούν κατά τη χρήση της Εφαρμογής. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση πρόσθετων υπηρεσιών δικτύου για να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή. Η εταιρία δεν εγγυάται ότι η Εφαρμογή είναι συμβατή με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου ή την κινητή συσκευή του εκάστοτε χρήστη.

Ενδέχεται να ζητηθεί από το χρήστη να στείλει ή/και να λάβει ηλεκτρονικές επικοινωνίες που σχετίζονται με την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαχειριστικών μηνυμάτων, ανακοινώσεων υπηρεσιών, αναφορών διαγνωστικών δεδομένων και ενημερώσεων της Εφαρμογής, από την Εταιρία, τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ενδέχεται να εκδοθούν ενημερώσεις της Εφαρμογής και ότι ενδέχεται να του ζητηθεί να εγκαταστήσει μια τέτοια ενημέρωση προκειμένου η Εφαρμογή να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

 

IOS APP/ ANDROID APP

Κατά τη χρήση της Εφαρμογής, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι Όροι Χρήσης διέπουν αποκλειστικά τη σχέση του με την Εταιρία και η “Apple Distribution International Ltd.”/ “ Google Ireland Limited ” (εφεξής «Apple» και «Google», αντίστοιχα) δεν φέρουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή και το περιεχόμενό της. Η χρήση της εφαρμογής από το χρήστη πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους του App Store και Google Play (Store) αντίστοιχα, ή/ και άλλους όρους που ισχύουν για τη χρήση της Εφαρμογής.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Apple/ Google δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή. Περαιτέρω, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple/ Google  δεν θα έχουν καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την Εφαρμογή και τυχόν αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημιές, κόστη ή έξοδα που προκύπτουν από τη αδυναμία της Εφαρμογής να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εγγύηση θα διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Χρήσης και από κάθε ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την Εταιρία ως πάροχο της Εφαρμογής.

Τα Android™, GooglePlay™ and PlayStore™ αποτελούν καταχωρισμένα σήματα της Google, Inc. και το σήμα της Apple αποτελεί καταχωρισμένο σήμα της Apple, αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με του όρους χρήσης των Apple/ Google, διαθέσιμες σε: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/volume/gr/terms.html και https://play.google.com/intl/el_gr/about/play-terms/

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η μη έγκαιρη ενάσκηση από την Εταιρία των, εκ παρόντων Όρων Χρήσης, δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Οποιοσδήποτε όρος των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου ή κάποιων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies τα νομικά κείμενα που διέπουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και τυχόν δικαιώματα και άδειες που παραχωρούνται βάσει αυτών δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από τον επισκέπτη/ χρήστη. Η Εταιρία δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματά της βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, χωρίς περιορισμούς. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβίβασης ή εκχώρησης κατά παράβαση των παρόντων είναι άκυρη.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως, μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση info@resetplatform.com. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Εταιρίας: Κανάρη 20, Αθήνα, Τ.Κ. 10673.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, η λειτουργία της Ιστοσελίδας και οι παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αν ο επισκέπτης/ χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τη νομοθεσία της χώρας αυτής, σε περίπτωση που απαιτηθεί, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτής ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.